Spoločnosť Bučina DDD podľa nového zákona a legislatívy patrí od 30. júna 2015 pod Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP). Podlieha integrovanému povoleniu ETPC, ktoré je špeciálnym stavebným povolením, ako aj povolením na užívanie stavby pre prevádzky uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Toto povolenie užíva v rámci zvolenského regiónu aj Zvolenská teplárenská. 

Namiesto množstva rôznych povolení, ktoré predtým vydávali pre niekoľko oblastí životného prostredia rôzne orgány, vydáva teraz SIŽP pre príslušné prevádzky jedno prehľadné integrované povolenie. Hlavný prínos je v tom, že partnerom spoločnosti Bučina DDD pre povolenia týkajúce sa životného prostredia je momentálne jeden orgán štátnej správy. Tento systém zároveň umožňuje inšpekcii posúdiť prevádzku komplexne a určiť tak opatrenia, ktoré budú minimalizovať negatívne vplyvy jej činnosti na životné prostredie.

Integrovaná  prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) sa konkrétne týka prevádzky laminovanej drevotrieskovej dosky, surovej drevotrieskovej dosky a impregnácie. IKPZ nemá prevádzka SWP (Masívnych lepených dosiek), ktorá funguje podľa predchádzajúceho režimu a ostáva pod životným prostredím.