Za 10 rokov prevádzky spoločnosť len raz (v roku 2013) prekročila stanovený emisný limit tuhých znečisťujúcich látok (ďalej uvádzané ako TZL). Nápravným opatrením bolo vybudovanie druhého stupňa filtrácie zo sušiarne triesok (mokrý elektrofilter) a nového komína v hodnote 3 mil. eur.

Občania v súvislosti s našou výrobnou aktivitou doposiaľ upozorňovali najčastejšie na prašnosť a pach v okolí areálu spoločnosti. V našej oblasti však nie sme jediní prevádzkovatelia stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia. Bučina DDD prispieva k znečisteniu nasledovne:

Prašnosť

- Aktuálne legislatívou predpísaný emisný limit tuhých znečisťujúcich látok (TZL) zo sušiarne triesok je 20 mg/m³, od roku 2016 bude 15 mg/m³. Posledné merania emisií TZL oprávnenou osobou (12/2013) potvrdili naše emisie TZL ˂10 mg/m³.

- Pre spaľovne dreva (biomasy), dve sú v našom okolí, je aktuálny emisný limit TZL 50 mg/m².

- Z výsledkov rozptylovej štúdie taktiež vyplynulo, že znečistenie nášho okolia TZL je násobne vyššie z prevádzky cestnej komunikácie I/50.

- V areáli ZŠ J. Alexyho na sídlisku Sekier pracuje monitorovacia stanica SHMÚ s kontinuálnym meraním od roku 2008. Toto meranie iniciovalo mesto Zvolen a imisné hodnoty PM10 a PM2,5 si občania môžu kontinuálne pozerať na tejto linke.

- V minulosti sa merali TZL, PM10, CO, NOX, SO2. V roku 2009 však boli okrem PM10 merania ukončené, pretože SHMÚ dlhodobo nenamerala hodnoty, ktoré by prekračovali stanovené limity. Kvalita ovzdušia je vo Zvolene dlhodobo veľmi dobrá, omnoho horšie sú na tom iné mestá ako napr. Banská Bystrica a Žilina.

Vlečka z komína

- Z komína sušiarne občania môžu voľným okom pozorovať výstup pary, ktorý vzniká pri sušení drevných triesok. V ranných a neskorých hodinách, keď je slnko blízko horizontu, dochádza v pare k lomu svetla (princíp dúhy). Výstup z komína môže mať rôzne farebné zafarbenie.

- Sfarbenie pary alebo odborne povedané vlečky z komína neovplyvňuje zmena jej zloženia, ale dopad svetla a vonkajšia teplota.

- Riadené vypúšťanie znečisťujúcich látok len v noci nie je možné, nakoľko technológia pracuje kontinuálne, je riadená automaticky. Nie je možné odpadové látky nejakým spôsobom kumulovať a jednorazovo vypúšťať.

Pach

- Od roku 2003, kedy sme prevzali výrobné prevádzky, sme viacerými opatreniami znížili pachy z výroby drevotrieskových dosák.

- Od novembra 2014 sme do prevádzky uviedli nový mokrý elektrofilter a vyšší, 85 metrový komín. Vzdušnina zo sušiarne triesok prechádza tromi kaskádami vody, ktoré zo vzdušniny ochladením vyzrážajú plynné éterické oleje, vosky, živice, atď. Vďaka tejto technológii došlo k zníženiu pachov o 70 %.

Kontinuálne meranie emisií zo sušiarne triesok

- Aktuálne predpísaná povinnosť inštalovať kontinuálne meranie je pri hmotnostnom toku emisií TOC ˂10 kg/h. Reálne na sušiarni triesok máme hmotnostný tok na 70 % predpísaného limitu.

- Technický nie je možné inštalovať zariadenie na kontinuálne meranie emisií pre náš typ prevádzky/prostredie. Pokusy o takéto riešenia v zahraničí boli neúspešné. Túto skutočnosť potvrdil aj znalecký posudok Prof. Mgr. Juraja Ladomerského, CSc. (2/2014). Obvodný úrad ŽP Zvolen aj SIŽP Banská Bystrica sú si tejto skutočnosti vedomí.

- Aktuálne nám legislatívna povinnosť stanovuje merať emisie zo sušiarne triesok 1-krát za 3 roky oprávnenou osobou. Z dôvodu, že kontinuálne meranie nie je možné sa dohodla naša spoločnosť s Obvodných úradom ŽP Zvolen na oprávnenom meraní TOC 1-krát za rok.

 

BAT technológia

Jednou z dlhodobých stratégií spoločnosti Bučina DDD je neustále zlepšovania prevádzky výroby drevotrieskových dosák a súvisiacich operácii. V poslednej fáze prípravy na podanie žiadosti IPKZ boli v prevádzke vykonané všetky technicky realizovateľné a organizačne dostupné opatrenia na minimalizáciu jej negatívnych vplyvov na kvalitu života občanov blízkeho sídliska a životného prostredia všeobecne. Okrem toho sa priebežne sleduje aj za pomoci externých spolupracovníkov vývoj v oblasti BAT (Best Available Techniques) výroby drevotrieskových dosák a ich povrchovej úpravy.

Emisné limity sú určené podľa vyhlášky č. 410/2012 Z.z. s prihliadnutím na stav techniky podľa pripravovaného BREF, čím sa zabezpečuje súlad aj príslušnými požiadavkami EU na ochranu ovzdušia.

Bučina DDD realizovala techniku výroby drevotrieskových dosák, s prvkami BAT, čím dosiahla hlavne vo vypúšťaní TZL vynikajúce výsledky. Emisný limit TZL od roku 2016 je sprísnený na 15mg/m³ zo sušiarni triesok. Momentálne vypúšťame 4,19mg/m³. Čo je dôkazom že Bučina DDD sa zodpovedne pripravila na prijatie novej legislatívnej úpravy.